Regulamin

Gabinetu

Regulamin świadczenia usług w Akademia Zdrowych Stóp
 1. § 1. Postanowienia ogólne i definicje

 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, kosmetycznych zwanych dalej łącznie: Usługami a z osobna Usługą Podologiczną, Usługą Kosmetyczną - które są świadczone w Akademii Zdrowych Stóp, mieszczącej się w Nowym Targu, przy ul. Kowaniec 4C, które jest zwane dalej: Akademia Zdrowych Stóp prowadzona przez Faustynę Kuros prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Zdrowych Stóp Faustyna Kuros, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Kowaniec 4C Nowy Targ, NIP 7352639199, REGON 521715939.
 3. Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem, Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usług.
 1. § 2. Rejestracja na Wizytę

 2. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwana: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent/Klient może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Wizyty w Akademia Zdrowych Stóp można umawiać:
 4. poprzez telefoniczną rejestrację pod numerem telefonu 727-400-601 zwaną dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych
 5. a pomocą Serwisu internetowego „Umów wizytę” na stronie faustynakuros.pl, który jest dostępny 24h na dobę.
 6. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Akademia Zdrowych Stóp.
 7. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Akademia Zdrowych Stóp jest w całości zapełniony, Pacjent/Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent/Klient, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 8. Podczas Rejestracji Pracownik Akademii Zdrowych Stóp w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent/Klient.
 9. Podczas Rejestracji Pracownik Akademii Zdrowych Stóp poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu do kontaktu;
  3. adres e-mail;
  4. wiek Pacjenta/Klienta;
  5. informację czy Usługa realizowana jest w formie vouchera upominkowego.
 10. W określonych przypadkach Pacjent/Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia stopy lub jej części.
 11. Pomiędzy wykonaniem Usług w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 12. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent/Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
 13. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta/Klienta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00, Wizyta ta zostanie przez Akademia Zdrowych Stóp automatycznie uznana za aktualną.
 1. § 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 2. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent/Klient powinien stawić się w Akademii Zdrowych Stóp najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
 3. Akademia Zdrowych Stóp zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Akademii Zdrowych Stóp i trwa dłużej niż 15 minut, Akademia Zdrowych Stóp w miarę możliwości poinformuje Pacjentów/Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 4. Akademia Zdrowych Stóp zachowuje prawo do odmowy wykonania Usług, jeżeli Pacjent/Klient spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta/Klienta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Akademia Zdrowych Stóp, która wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usług z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 5. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta/Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Akademię Zdrowych Stóp do obciążenia Pacjenta/Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
 6. Akademia Zdrowych Stóp zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Akademia Zdrowych Stóp zaproponuje nowy termin Wizyty.
 7. Akademia Zdrowych Stóp informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Pacjent/Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w gabinecie Zdrowych Stóp w Akademii Zdrowych Stóp
 8. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci/Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Akademii Zdrowych Stóp. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Akademii Zdrowych Stóp Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 9. Pacjent/Klient ma prawo odwołać/przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną Wizytą. Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Akademię Zdrowych Stóp do obciążenia Pacjenta/Klienta kosztami wizyty.
 1. § 4. Przebieg Wizyty

 2. Usługi wykonywane w Akademii Zdrowych Stóp wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.
 3. Na pierwszej Wizycie Pacjent/Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. Karty Pacjenta/Klienta, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem/Klientem.
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Akademii Zdrowych Stóp przedstawi Pacjentowi/Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.
 5. Wszystkie usługi świadczone przez Akademię Zdrowych Stóp dostępne są na stronie internetowej Akademia Zdrowych Stóp pod adresem: faustynakuros.pl
 1. § 5. Płatność

 2. Pacjent/Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Akademii Zdrowych Stóp znajduje się na stronie internetowej pod adresem: faustynakuros.pl
 3. W Akademii Zdrowych Stóp udostępnia się następujące formy płatności:
  1. gotówka
  2. karta płatnicza
  3. voucher upominkowy
 4. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent/Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta/Klienta.
 5. W przypadku Pacjentów/Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent/Klient w momencie płatności obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.
 1. § 6. Procedura reklamacyjna

 2. Pacjent/Klient po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi – dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent/Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 3. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta/Klienta złożona na piśmie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Akademia Zdrowych Stóp. W miarę możliwości Pacjent/Klient do Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Akademię Zdrowych Stóp w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent/Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 5. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi/Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Akademii Zdrowych Stóp lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. Akademia Zdrowych Stóp w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi/Klientowi.
 6. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jej wykonaniu, Pacjent/Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Akademia Zdrowych Stóp zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta/Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 7. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane produkty i leki - jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta/Klienta.
 1. § 7. Odpowiedzialność

 2. Pacjenci/Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Akademii Zdrowych Stóp. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 3. Akademia Zdrowych Stóp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Akademii Zdrowych Stóp poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent/Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 4. Niezastosowanie się Pacjenta/Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Akademii Zdrowych Stóp.
 5. Akademia Zdrowych Stóp nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta/Klienta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta/Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 6. Pacjent/Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 1. § 8. Postanowienia końcowe

 2. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Akademii Zdrowych Stóp zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 3. Na obszarze Akademii Zdrowych Stóp, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.
 4. Na obszarze Akademii Zdrowych Stóp, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne, Usługi kosmetologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym: obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
 5. Każdy Pacjent/Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Akademii Zdrowych Stóp.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.04.2022 r.
 8. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent/Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.
Do góry